طرح اسقاط و خرید خودروهای سبک

مدارک مورد نیاز جهت تحویل خودرو

۱ – شناسنامه مالکیت خودرو
۲ – کارت خودرو
۳-سند کارخانه
۴-بنچاق

۵-تنظیم وکالت به نام شرکت مورد توافق

۶ – کپی کارت ملی مالک خودرو

۷ – خلافی تسویه شده به تاریخ روز

8-عوارض شهرداری

9-عوارض آزادراهی

10-مالیات نقل و انتقال

11- جهت خودروهای پلاک عمومی ( دارای حرف ع ) ارائه مفاصا حساب از دارایی

در صورت فقدان هر کدام از مدارک مورد نیاز جهت مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

روابط عمومی مرکز اسقاط 1715

مدل معادل گواهی نوع خودرو
۱۳۶۳ الی ۱۳۸8 ومعادل میلادی آن 1 سواری
۱۳۸8 به پایین و معادل میلادی آن 2 وانت با ظرفیت ۱ تن
1388به پایین و معادل میلادی آن 3 وانت با ظرفیت بالای ۱ تن

طرح اسقاط تاکسی / جایگزین

مدارک جهت تحویل خودرو تاکسی

۱-نامه تاکسیرانی
۲-سند سبز خودرو
۳-کارت خودرو
۴-سندکارخانه
۵-بنچاق

۶-عدم خلافی تاکسی به روز

۷-مالیات مشاغل

8-عوارض شهرداری

9-عوارض آزادراهی

10-ابطال کارت سوخت یا اصل کارت سوخت

11-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

در صورت فقدان هر کدام از مدارک مورد نیاز جهت مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

روابط عمومی مرکز اسقاط 1715

مدل نوع خودرو
1387 تاکسی

طرح جایگزینی خودروی سنگین

مدارک مورد نیاز جهت تحویل خودرو فرسوده سنگین

۱ – شناسنامه مالکیت خودرو
۲ – کارت خودرو
۳-سند کارخانه
۴-بنچاق
۵-تنظیم وکالت به نام شرکت مورد توافق

۶ – کپی کارت ملی مالک خودرو
۷ – خلافی تسویه شده به تاریخ روز
۸- ارائه مفاصا حساب از دارایی
9- برگه معاینه فنی
10- کارت هوشمند

در صورت فقدان هر کدام از مدارک مورد نیاز جهت مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

روابط عمومی مرکز اسقاط 1715

مدل نوع خودرو
1374 به پایین و معادل میلادی آن کامیون

طرح اسقاط وخرید اتوبوس و مینی بوس

مدارک مورد نیاز جهت تحویل خودرو

۱ – شناسنامه مالکیت خودرو
۲ – کارت خودرو
۳-سند کارخانه
۴-بنچاق

۵-تنظیم وکالت به نام شرکت مورد توافق
۶ – کپی کارت ملی مالک خودرو
۷ – خلافی تسویه شده به تاریخ روز
۸- جهت خودروهای پلاک عمومی ( دارای حرف ع ) ارائه مفاصا حساب از دارایی

در صورت فقدان هر کدام از مدارک مورد نیاز جهت مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

روابط عمومی مرکز اسقاط 1715

طرح اسقاط وخرید موتورسیکلت

مدارک مورد نیاز جهت تحویل خودرو

۱ – شناسنامه مالکیت خودرو
۲ – کارت خودرو
۳-سند کارخانه
۴-بنچاق

۵-تنظیم وکالت به نام شرکت مورد توافق
۶ – کپی کارت ملی مالک خودرو
۷ – خلافی تسویه شده به تاریخ روز

در صورت فقدان هر کدام از مدارک مورد نیاز جهت مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

روابط عمومی مرکز اسقاط 1715